RODO

Szanowny Użytkowniku, 


Chcielibyśmy Cię poinformować, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe oraz wskazać cel, któremu mają one służyć. W ten sposób spełniamy nasz obowiązek względem Ciebie, który wynika z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tzw. RODO.


W związku z powyższym, chcielibyśmy abyś wiedział że:


1.    [Dane Administratora] Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Fundacja Serce dla Tańca z siedzibą w Iwinach, ul. Św. Rity 140 A, 52-116 Iwiny.

2.    [Dane kontaktowe] Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych w Fundacji, skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: biuro@teatr.dance 

3.    [Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych] Fundacja może przetwarzać Twoje dane, ponieważ są one niezbędne do realizacji naszych celów statutowych, w tym Twojego uczestnictwa w wydarzeniach, spektaklach, zajęciach, warsztatach, organizowanych przez Naszą Fundację. Twoje dane mogą być także przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

4.    [Odbiorcy danych osobowych] Dostęp do Twoich danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Fundacji, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowo – podatkowe.

5.    [Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego] Twoje dane osobowe nie  będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6.    [Okres przetwarzania danych osobowych] Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane:
6.1.     przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z wiążącą nas  umową o udział w warsztatach, zajęciach, wydarzeniach,
6.2.     do czasu cofnięcia Twojej zgody w zakresie dotyczącym działań marketingowych i reklamowych. Zgodę w tym zakresie możesz cofnąć w każdym momencie, np. informując nas o tym za pośrednictwem maila: biuro@teatr.dance. Nie będzie jednak miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6.3.     do czasu wyrażenia sprzeciwu w zakresie dotyczącym działań związanych z naszym uzasadnionym interesem.
6.4.     Ponadto, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Fundacja  zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

7.    [Zakres uprawnień] Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8.    [Wymóg podania danych osobowych] Podanie przez Ciebie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody, Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu. Chcielibyśmy jednak, abyś
wiedział, że w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym i reklamowym nie będziemy mogli przesłać Ci już informacji o wydarzenia, spektaklach, zajęciach, warsztatach, imprezach organizowanych przez naszą Fundację. Podanie danych w celu realizacji umowy jest natomiast niezbędne do świadczenia usług z umową związanych. W przypadku niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

9.    [Profilowanie] W oparciu o Twoje dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą one podlegały profilowaniu.

10.    [Skarga do organu nadzorczego] Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.